04.3212.3961 vietnambsr@gmail.com

Tư vấn Marketing

Tư vấn Marketing

  • Lập kế hoạch và chiến lược
  • PR & Truyền thông đại chúng
  • Marketing số
  • Triển lãm/ hội chợ
  • Kết nối cung – cầu

RELATED

Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ

Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ

Tư vấn chứng nhận

Tư vấn chứng nhận

Quản lý Dự án

Quản lý Dự án