04.3212.3961 vietnambsr@gmail.com

Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ

Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ

  • Thu thập và phân tích dữ liệu về nhu cầu công nghệ (R&D)
  • Marketing công nghệ và hỗ trợ kết nối (Chuyển giao công nghệ)
  • Tư vấn chiến lược thâm nhập thị trường

RELATED

Tư vấn Marketing

Tư vấn Marketing

Tư vấn chứng nhận

Tư vấn chứng nhận

Quản lý Dự án

Quản lý Dự án